ICT als hulp- en leermiddel

Structureel en tijdelijk

Door de onverwachte omwenteling in ook het onderwijs hebben we allen geleerd ICT ook op andere manieren in te zetten ten behoeve van het geven van Onderwijs op Afstand. Voorlopig lijkt dit nog een blijvertje te zijn. Het gebruikmaken van video-instructies, videobellen en video vergaderen lijken al snel hun weg in ons onderwijs ter ondersteuning van ons lesgeven te hebben gevonden. In de tijdelijke opzet van het weer deels of geheel op school werken, zullen de genoemde middelen zeker nog ingezet kunnen blijven worden.

Netwerk

Het Kompas beschikt over een modern en goed lopend ICT netwerk. Dit houdt in dat elke groep de beschikking heeft over enkele devices in de klas. Vanaf groep 1 wordt op Het Kompas door kinderen gewerkt op een Ipad of Chromebook.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd goed leren omgaan met en goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de pc, IPad of Chromebook kunnen bieden. In de kleutergroepen werken de kinderen met een Ipad aan onderwijsondersteunende programma’s.

Chromebooks

In de groepen 3, 4 en 5 wordt met een aantal Chromebooks gewerkt. Ook worden diverse programma’s gebruikt voor de ondersteuning van vakken, zoals rekenen, (begrijpend) lezen, taal, spelling, en woordenschat. Vanaf groep 6 worden de kinderen daarnaast vertrouwd gemaakt met het gebruik van e-mail en internet. Zij zullen leren omgaan met het online verwerken, opslaan en delen van informatie en opdrachten, voor het dagelijks werk, maar ook voor bijv. spreekbeurten en werkstukken in Google Drive.

In de groepen 6 t/m 8 werken alle leerlingen met Chromebooks.

  • Zorgleerlingen kunnen in een veilige omgeving oefenen aan een moeilijk leerstofonderdeel.
  • Vanuit de zorg is een aantal methodes zorgvuldig geselecteerd om op een zo goed mogelijke wijze aan te kunnen sluiten bij de behoeften van kinderen.
  • Via de ‘Resultatenmonitor’ kunnen we live meekijken met de leerlingen. Zo hebben we snel in de gaten wat goed lukt en wat minder.
  • De leerlingen kunnen bij rekenen en taal/spelling ook hun resultaten direct mee volgen. Dit is belangrijke feedback in hun leerproces.

Met de groepen 6 t/m 8 werken we ook aan “hoe maken we een werkstuk en hoe vinden we de juiste informatie”. Hiervoor krijgen de kinderen ondersteuning vanuit de Openbare Bibliotheek Vlissingen in het kader van Mediawijsheid. Daarnaast leren zij steeds meer apps inzetten voor het dagelijkse onderwijs. De werkwijze met Google Drive en een schoollogin geeft tevens de mogelijkheid overal en altijd bij je bestanden te kunnen. Leerlingen kunnen op school en thuis van de meeste mogelijkheden gebruikmaken.

Monitoring en privacy

Alles wat de leerlingen via hun schoolaccount maken, delen, mailen, enz., is in principe door de school te volgen. Indien gewenst door leerling, ouder of leerkracht kan een account worden overgenomen om zaken uit te zoeken. Dit gebeurt alleen als er een zwaarwegende reden voor is. Kinderen wordt al snel geleerd nooit gegevens aan anderen door te spelen.

Als de leerling na groep 8 van de basisschool gaat, vervalt de schoolaccount van Google for Education.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs