Organisatie van ons onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over:
 • Digitaal onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Schoolklimaat en veiligheid

Digitaal onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd goed leren omgaan met en goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de pc, IPad of Chromebook kunnen bieden. In de kleutergroepen werken de kinderen met een IPad aan onderwijsondersteunende programma’s.

Chromebooks

In de groepen 3 wordt er met één kar Chromebooks gewerkt. Ook worden diverse programma’s gebruikt voor de ondersteuning van vakken, zoals rekenen, (begrijpend) lezen, taal, spelling, en woordenschat. Vanaf groep 5 worden de kinderen daarnaast vertrouwd gemaakt met het gebruik van e-mail en internet. Zij zullen leren omgaan met het online verwerken, opslaan en delen van informatie en opdrachten, voor het dagelijks werk, maar ook voor bijv. spreekbeurten en werkstukken in Google Drive. In groep 4 hebben alle leerlingen een eigen chromebook maar worden ze nog minder intensief gebruikt als vanaf groep 5.

In de groepen 5 t/m 8 werken alle leerlingen met Chromebooks.

 • Zorgleerlingen kunnen in een veilige omgeving oefenen aan een moeilijk leerstofonderdeel.
 • Vanuit de zorg is een aantal methodes zorgvuldig geselecteerd om op een zo goed mogelijke wijze aan te kunnen sluiten bij de behoeften van kinderen.
 • Via de ‘Resultatenmonitor’ kunnen we live meekijken met de leerlingen. Zo hebben we snel in de gaten wat goed lukt en wat minder.
 • De leerlingen kunnen bij rekenen en taal/spelling ook hun resultaten direct mee volgen. Dit is belangrijke feedback in hun leerproces.

Met de groepen 6 t/m 8 werken we ook aan “hoe maken we een werkstuk of presentatie en hoe vinden we de juiste informatie”. Hiervoor krijgen de kinderen ondersteuning vanuit de Openbare Bibliotheek Vlissingen in het kader van Mediawijsheid. Daarnaast leren zij steeds meer apps inzetten voor het dagelijkse onderwijs. De werkwijze met Google Drive en een schoollogin geeft tevens de mogelijkheid overal en altijd bij je bestanden te kunnen. Leerlingen kunnen op school en thuis van de meeste mogelijkheden gebruikmaken.

Monitoring en privacy

Alles wat de leerlingen via hun schoolaccount maken, delen, mailen, enz., is in principe door de school te volgen. Indien gewenst door leerling, ouder of leerkracht kan een account worden overgenomen om zaken uit te zoeken. Dit gebeurt alleen als er een zwaarwegende reden voor is. Kinderen wordt al snel geleerd nooit gegevens aan anderen door te spelen. Als de leerling na groep 8 van de basisschool gaat, vervalt de schoolaccount van Google for Education.

Passend onderwijs

Kinderen komen naar school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer moeite om de leerstof tot zich te nemen dan het andere. De leerkracht probeert binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Dit noemen we handelingsgericht werken (HGW). Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.

Extra leerlingenzorg

Voor sommige leerlingen kan er meer nodig zijn dan wij als school kunnen bieden vanuit onze basisondersteuning en eigen deskundigheid. Het is dan mogelijk om een deskundige van buiten de school mee te laten denken in hoe we tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. Wij hebben toegang tot diverse externe deskundigen, u kunt hierbij denken aan:

Wanneer er externe deskundigheid wordt ingezet, gebeurt dit altijd in samenspraak met en met toestemming van ouders. Zij kunnen zodoende direct meedenken in wat hun kind nodig heeft. Informatie over de verschillende externe samenwerkingspartners en de trajecten vindt u op de website.

Schoolklimaat en Veiligheid

Het klimaat op onze school

Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas.

O.a. de methode Kwink, de cursus Rots en Water (weerbaarheid) en ons Veiligheidsbeleid helpen ons daar goed bij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

 • We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien.
 • Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties.
 • Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens.

Jaarlijks worden in alle groepen de klassenregels opgesteld. De leerkrachten organiseren dit in samenspraak met de leerlingen.

 • Door middel van klassenvergaderingen wordt gekeken naar wat goed gaat in de groep en welke regels nodig zijn om dit alles goed te laten verlopen.
 • Uiteraard horen hierbij ook beloningen voor de groep en consequenties bij ongewenst gedrag. Ook hierin worden de leerlingen meegenomen door de leerkrachten.
 • De regels worden in elke klas visueel gemaakt en zijn terug te vinden in de lokalen.

In onze schoolgids kunt u meer informatie lezen over hoe wij vorm geven aan de verbetering en de ontwikkeling van ons pedagogisch schoolklimaat.

Veiligheidsbeleid Het Kompas

Protocol hitteplan Het Kompas

Antipest protocol

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs