Missie en Visie

Onze kijk op het onderwijs

Centrale doelstelling

Vanuit onze overtuiging dat persoonlijke groei leidt tot geluk, is het onze ambitie om het beste uit ieder kind te halen, dit doen wij door; onze leerlingen actief te betrekken bij de lessen en medeverantwoordelijk te maken voor hun leerproces, onszelf als team voortdurend verder te bekwamen en hierbij van- en met elkaar te leren, de wereld buiten de muren van de school een betekenisvolle plaats te geven binnen onze school.

Onze centrale waarden zijn:

Creativiteit

Wij willen bereiken:

 • dat wij kinderen de lesstof op verschillende manieren aanbieden.
 • dat wij de kinderen bij creatieve vakken stimuleren om zich meer te richten op het proces van een opdracht dan enkel op het product.
 • dat wij als team de moed tonen en ruimte creëren om creativiteit een belangrijke plaats te geven in ons onderwijs.

Betrokkenheid

Wij willen bereiken:

 • dat wij oog hebben voor kinderen, ouders en collega’s en hun persoonlijke situatie.
 • dat wij weet hebben van de wereld om ons heen, daar als school op inspelen en maatschappelijk betrokken zijn.
 • dat wij de kinderen actief betrokken houden door onze lesstof zo betekenisvol mogelijk aan te bieden.

Teamwork

Wij willen bereiken:

 • dat wij binnen ons team, saamhorigheid creëren en goed onderwijs leveren door gebruik te maken van ieders kwaliteiten en daarop te vertrouwen.
 • dat wij binnen ons team, open staan voor elkaars mening en feedback, waardoor er een goede samenwerking mogelijk is.
 • dat wij investeren in een goed pedagogisch klimaat binnen de groepen en elkaar daarin blijven ondersteunen en stimuleren.

Positiviteit

Wij willen bereiken:

 • dat wij er naar streven om dagelijks met humor en plezier ons werk te kunnen blijven doen.
 • dat wij door middel van enthousiasme en passie ervoor zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt.
 • dat wij ons als team op een positieve wijze verder blijven ontwikkelen.

Respect

Hiermee willen wij bereiken:

 • dat wij met respect praten over én met ouders, kinderen en collega’s.
 • dat wij rekening houden met elkaars (on)mogelijkheden en daarbij de ander in zijn/haar waarde laten
 • dat wij als team professioneel met elkaar omgaan en voorbeeldgedrag laten zien. Indien nodig spreken wij elkaar daarop aan.

Doelgericht

Hiermee beogen wij:

 • dat wij duidelijkheid hebben over de afspraken binnen school en alle vakgebieden en die gezamenlijk naleven.
 • dat wij prioriteit stellen aan onze lesvoorbereiding en dit bewaken voor onszelf.
 • dat wij weten welke middelen & vaardigheden wij kunnen inzetten bij de lessen.
 • dat wij op efficiënte wijze belangrijke informatie, met betrekking tot onze leerlingen, op één vaste plaats opslaan.

Missie en motto

De missie van basisschool Het Kompas luidt als volgt;

‘Wij bieden onderwijs aan op een creatieve, betrokken en positieve wijze, waarin wij professioneel samenwerken met kinderen, ouders & collega’s en doen dit respectvol, duidelijk en transparant.’

Op basis van deze missie hebben wij gezamenlijk onderstaand motto geformuleerd. Dit motto zal centraal staan binnen de school.

Het Kompas richt zich op ieder kind!

Visie van de school

Vanuit de overtuiging dat ieder mens gelukkig wordt van persoonlijke groei, gaan we op Het Kompas uit van kansrijk onderwijs waarin eenieder de mogelijkheden krijgt zich breed te ontwikkelen. Dit bereiken wij door binnen een veilig klimaat waarin de christelijke normen en waarden leidend zijn, met elkaar samen te werken aan goed onderwijs. Hierbij professionaliseren wij ons voortdurend en hebben wij hoge verwachtingen van onszelf als team en van onze leerlingen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs