Medezeggenschapsraad

Meedenken over het beleid van de school

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad hebben zitting de wettelijke vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. De MR adviseert en geeft al of niet haar instemming over het beleid van de school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de scholen van het bestuur vertegenwoordigd zijn door ouders of personeelsleden, houdt zich voornamelijk bezig met algemene, school-overstijgende zaken, zoals bijvoorbeeld de vakantieregeling en het arbeidsvoorwaardenbeleid.
In de onderstaande link vindt u meer informatie over de MR van Het Kompas.

Medezeggenschapsraad Het Kompas 2023-2024

Schooljaar 2021-2022

Jaarverslagen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs