Identiteit van het Kompas

Wij zijn een eigentijdse (open) protestants-christelijke basisschool, die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving.

Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.

Open wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima vindt dat zijn/haar kind deze identiteit tijdens de periode dat het kind op Het Kompas zit, meekrijgt. Steeds meer ouders zijn zelf niet actief met geloofsopvoeding bezig, maar vinden het wel belangrijk dat hun kinderen dit meekrijgen. Dat laatste ervaren wij als leerkrachten op onze school als positief. Het daagt ons uit om verder te kijken dan onze eigen horizon.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals het is. Ieder kind is een uniek en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen.

Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering. We proberen de kinderen ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen. Het feit dat je bij elkaar op school zit, dat je in dezelfde wijk/omgeving woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in de wereld kan staan. Iedereen heeft met zijn/haar medemens te maken. Soms ben je voor hulp erg afhankelijk van anderen. Om in voorkomende gevallen die hulp onbaatzuchtig te kunnen verlenen, moet je al op heel jonge leeftijd leren dat mensen in deze maatschappij niet ‘op eilandjes’ leven, maar dat jij ook medeverantwoordelijk bent voor het welzijn van je naaste.
Op deze manier, heel praktisch en concreet met de kinderen op school omgaand, krijgt het begrip “christelijke school” ineens een veel bredere inhoud dan de traditionele: een school die een praktische invulling wil geven aan haar christelijke identiteit. Daar komt bij, dat veel normen en waarden, die hierboven beschreven staan verbreed kunnen worden naar “algemeen menselijke” normen en waarden.

Het respect voor de ander is niet een typisch christelijke norm. Wij vinden dat ieder mens, gelovig of niet, de ander zou moeten respecteren zoals hij/zij is. Omdat we het vanuit ons christelijk geloof belangrijk vinden dat ieder kind zich in onze school gewaardeerd en gerespecteerd voelt, houden we in de groep regelmatig kringgesprekken.

De centrale thema’s van deze gesprekken zijn:

  • hoe gaan we om met (verschillende) geloven;
  • samen spelen;
  • rekening houden met verschillen;
  • luisteren naar elkaar en eerlijk zijn;
  • zorg voor anderen;
  • gevoelens uiten en gevoelens van anderen leren begrijpen;
  • omgaan met gevoelens van boosheid;
  • ruzies oplossen zonder verbaal of lichamelijk geweld;
  • nee durven zeggen en keuzes maken;
  • respect hebben voor ouderen en voor elkaar.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs