Schoolkwaliteit

Hoe bewaken en borgen wij ons onderwijs?

Kinderen komen naar school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. We streven ernaar dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen presteren. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. De leerkracht probeert hier in de klas zoveel mogelijk bij aan te sluiten.

Ons onderwijs steeds beter maken is een cyclisch proces van telkens onderzoeken, concluderen en verbeteren. Op deze pagina kunt u lezen op welke manier wij ervoor zorgen dat onze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.

Het volgen van leerlingen

“Door het volgen van leerlingen krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling en daarnaast
een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven”

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen is een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Dit doen wij door de inzet van de volgende instrumenten:

  • Observaties

  • Gesprekken met ouders en kinderen

  • Methodegebonden toetsen

  • Leerlingvolgsysteem IEP hoofd, hart & handen (groep 3-8)

  • KIJK (groep 1-2): een systeem om de ontwikkeling van het jonge kind in beeld te brengen.

Vier keer per jaar bespreken wij de ontwikkeling van de leerlingen in zogeheten voortgangsbesprekingen. Indien nodig wordt een leerling besproken in een aparte leerlingbespreking, welk ieder moment kan plaatsvinden. We maken twee keer per jaar een analyse van de tussenopbrengsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Audits

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Onze Wijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school, voeren gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs.

Tevredenheidsonderzoek

║ “Om jezelf te blijven ontwikkelen, moet je eerst weten waar je staat”
Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders van groep 1 tot en met 8 en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar kinderen, ouders, het team en het bestuur en dient als uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling.

Definitief auditrapport Het Kompas versie juni 2022

Tevredenheidsmetingen 2023

Tevredenheidsmetingen 2022

Inspectierapport Deel Het Kompas

Grafieken en tabellen uitstroom

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs