Hoe bewaken en borgen wij ons onderwijs

We maken ons onderwijs steeds beter

Leerling- en kwaliteitszorg:

Het bewaken en borgen van ons onderwijs
Wij maken ons onderwijs steeds beter

Kinderen komen naar school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. We streven ernaar dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen presteren. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. De leerkracht probeert hier in de klas zoveel mogelijk bij aan te sluiten.


Ons onderwijs steeds beter maken is een cyclisch proces van telkens onderzoeken, concluderen en verbeteren. Op deze pagina kunt u lezen op welke manier wij ervoor zorgen dat onze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.

Het volgen van leerlingen

“Door het volgen van leerlingen krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling en daarnaast
een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven”

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen is een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Dit doen wij door de inzet van de volgende instrumenten:

 • Observaties

 • Gesprekken met ouders en kinderen

 • Methodegebonden toetsen

 • Leerlingvolgsysteem (groep 3-8)

 • KIJK (groep 1-2): een systeem om de ontwikkeling van het jonge kind in beeld te brengen.

 • ZIEN: een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 3-8.


Drie keer per jaar bespreken wij de ontwikkeling van de leerlingen in zogeheten voortgangsbesprekingen. Indien nodig wordt een leerling besproken in een aparte leerlingbespreking, welk ieder moment kan plaatsvinden. We maken twee keer per jaar een analyse van de tussenopbrengsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Vakkundig personeel
║”Kwaliteit maak je samen”


Het team van het Kompas bestaat uit vakkundig personeel met verschillende taken:


Leerkracht

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Onze school beschikt over vakkundige leerkrachten.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de (extra) ondersteuning op onze school. Zowel op school-, groeps- en leerlingniveau. Zij organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten zoals leerling- en groepsbesprekingen voor het team. Verder schakelt zij indien nodig (externe) ondersteuning in voor een individuele leerling. Ouders worden altijd betrokken in en bij dit proces.

Remedial teacher

De remedial teacher biedt extra ondersteuning aan leerlingen met een bepaalde zorgbehoefte. De hulp die de remedial teacher biedt, is afgestemd op de specifieke hulpvraag van leerlingen en richt zich voornamelijk op het leerproces. Daarnaast biedt de remedial teacher hulp en ondersteuning aan de leerkracht bij de begeleiding van leerlingen binnen de klas.

Leraarondersteuner en onderwijsassistent

De leraarondersteuner verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, onderwijsvoorbereiding en doet aan professionalisering. Hij verzorgt zelfstandig instructie en begeleiding van leerlingen en ontwikkelt onderdelen van het lesprogramma. De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning binnen of buiten de klas met óf voor de leerlingen.

Audits

║ “Hetgeen wij doen, willen wij goed doen. Het is dan goed om af en toe ook door een
andere bril naar jezelf te laten kijken”

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Onze Wijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school, voeren gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs.

Tevredenheidsonderzoek

║ “Om jezelf te blijven ontwikkelen, moet je eerst weten waar je staat”


Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders van groep 1 tot en met 8 en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar kinderen, ouders, het team en het bestuur en dient als uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling.

Wilt u nog meer informatie over onze leerling- en kwaliteitszorg en onze samenwerking met externe partijen?

Leerlingenzorg uitgebreidEnkele resultaten in tabel en grafiek

Hieronder staan de resultaten in enkele eenvoudige grafieken weergegeven. Wij vermelden de belangrijkste onderdelen:

 • de uitslag van de Eindtoets in de afgelopen vier jaren
 • de keuze van voortgezet onderwijs door de schoolverlaters
 • het aantal doublures (zittenblijvers)
 • de verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs

Bij de grafieken m.b.t. de Eindtoets en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs moet in aanmerking worden genomen dat de samenstelling van groep 8 van jaar tot jaar sterk kan verschillen.

Eindtoets Het Kompas

jaar

Landelijk gemiddelde

2020

 • Geen IEP toets i.v.m. Corona
 • Weergave op basis van Drempelonderzoek nov. 2019:
 • Didactisch quotiënt gemiddeld 106
 • Dit correspondeert met HAVO niveau.
 • Het gemiddelde resultaat van beide groepen 8 kan daarmee gezien worden als net bovengemiddeld.

niet bij drempelonderzoek.

2019

 • IEP-toets 80

79-81

2018

 • IEP-toets: 80

79-81

2017

 • IEP-toets: 76

78

2016

 • IEP-toets: 83

80

In de afgelopen jaren zaten we altijd rond het landelijk gemiddeld.

De samenstelling van de groepen 8 kan per jaar behoorlijk verschillen.


Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (aantallen Kompas)

Inspectiebezoek op Het Kompas

met een positief eindresultaat

Op 11 december 2017 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan Het Kompas. Nadat het bestuur van Onze Wijs onder de loep was genomen, was het Kompas één van de scholen waar de inspectie een bezoek bracht. Tijdens dit bezoek werd een aantal groepen bezocht en werd er gesproken met kinderen, leerkrachten, IB-ers en directie.

Ook heeft de inspecteur zich verdiept in allerlei documenten en protocollen (incl. groepsmappen) die wij op Het Kompas gebruiken en waarin wij onze wijze van lesgeven hebben beschreven. Natuurlijk werd daarbij ook kritisch gekeken naar al onze plannen voor nu en voor de toekomst. Aan het eind van de dag volgde een mondelinge toelichting die twee weken later is gevolgd door een schriftelijke bevestiging. “Een goede school met een uitstekend rapport”, zo omschreef de onderwijsinspecteur Het Kompas aan het eind van zijn bezoek. Hij heeft daarbij opgemerkt dat we goed werken aan onderwijsverbeteringen en dat alles op planmatige wijze verloopt. Ook de zorg verdiende daarbij in zijn ogen een groot compliment. We zijn als school zeer trots op dit resultaat. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar Het Kompas is in ieder geval een school die aan de weg timmert. U vindt het gehele rapport HIER.

Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school?

In januari 2019 hebben de kinderen (groep 6 t/m 8), leerkrachten en ouders een schoolvragenlijst (tevredenheidsmeting) ingevuld. De uitslagen stemden ons zeer tevreden. Ouders geven aan dat het goed gaat op Het Kompas en dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten.

 • Zo geven ouders bijv. aan dat zij nog beter geïnformeerd zouden willen worden als het gaat om de vorderingen van hun kind. Ook geven ouders aan dat school het beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen nog beter uit moet leggen.
 • De kinderen hebben het over het algemeen prima naar hun zin op Het Kompas. Ze vinden het een fijne school met goede leerkrachten die heel goed uit kunnen leggen.

De input vanuit deze tevredenheidsmetingen nemen we ook mee in het nieuwe schoolplan wat we het in het nieuwe schooljaar gaan schrijven. In dat plan geven we aan waar we in de komende jaren aan willen gaan werken en waarom.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs