Leerplicht

Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school.

De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden.

Deze leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden.  Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit  z.s.m. met opgave van redenen te melden, schriftelijk of telefonisch. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. U vindt hierna de volledige regeling. Houdt u zich hier a.u.b. aan. Het voorkomt teleurstelling.

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hierna beschreven.

 Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven.  Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1   Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.

2   Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan.

3   Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.

 De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.

Mocht u toch besluiten om zonder toestemming een of meerdere dagen u kind of kinderen niet naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is meestal een geldboete van € 75,00 euro per dag / per kind.

 Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of consulent/leerplichtambtenaar)
 • Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

 

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?

Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen
 • Religieuze verplichtingen

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.

De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de  Leerplichtwet. Hij/zij wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie.

 

Wie beslist over verlof?

Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar.