Tijdens het schooljaar 2017-2018  heeft het team gewerkt aan:

Kwaliteit en Visie –     HGW; gericht op communicatie met ouders en leerlingen o.a. gesprekken met kinderen over rapporten e.d (vervolg)

–     Invoeren nieuwe methode schrijven voor groep 5-8. (groep 3-4 was al eerder gestart met deze methode).

–     Voortgezet technisch leesonderwijs; oriëntatie op Listlezen.

–     Vorming PLG (Professionele Leergemeenschap) gericht op het Jonge Kind

–     Omgaan met andere schooltijden (incl. afspraken evalueren en bijstellen). We richten ons dan met name op de Pauze-tijden.

Zorg-structuur –      Streefdoelen koppelen aan groepsplannen (vervolg)

–      Efficiënt omgaan met groepsbesprekingen, datagesprekken en andere vormen van leerlingenoverleg.

–      Efficiënt omgaan met de administratie wat betreft het opstellen van groepsplannen, groepsoverzichten etc. Hoe zorgen we voor minder administratieve werkdruk!

ICT –      Werken met chromebooks in groep 6 t/m 8 (incl. afspraken maken m.b.t. werkwijze) m.b.t. Taal en rekenen.(vervolg)
Boeiend onderwijs –      Integreren van instrumenten Boeiend onderwijs in de school middels uitwisseling en opdoen van nieuwe kennis.(vervolg)

–      Leren van elkaar, door bij elkaar te gaan kijken.

School-klimaat –    Weerbaarheid “nieuwe stijl”; groep 3 t/m 8 (nieuwe trainers)

–      Gedrag en omgaan met elkaar; door middel van afspraken en het stellen van doelen (vervolg)

–    Invoeren (incl. maken van afspraken) van methode “Kwink”

m.b.t. sociaal -emotionele vorming (vervolg)

–      Sociaal Veiligheidsbeleid (indien nodig) concretiseren

 

In het afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten o.a. de volgende cursussen gevolgd:

–   Zes leerkrachten hebben de gymopleiding afgerond

–   Zes leerkrachten hebben rekencursus gevolgd

–   Drie collega’s volgen opleiding gericht op het Jonge Kind.

–   Directie volgt leergang “Directeur Kindcentrum”.

–   Twee collega’s volgen de opleiding tot schoolleider.

–    “Losse” cursussen gericht op gedrag, autisme, hoogbegaafdheid etc.

–   Teamleden gaan aan de slag met Heutink-Academie en volgen minimaal

twee digitale cursussen (incl. “Meldcode Kindermishandeling”).

 

In het schooljaar 2018-2019 zijn we van plan als team te werken aan:

Kwaliteit en Visie

 

–     Voortgezet technisch leesonderwijs; start Listlezen.

–     Vorming PLG (Professionele Leergemeenschap) gericht op het Jonge Kind (vervolg)

–     Leerlingen betrekken bij het eigen leerproces (vervolg)

–     Opstellen nieuw schoolplan 2019-2023

–     AVG (privacybeleid) op schoolniveau verder vorm geven.

Zorg-structuur –      Streefdoelen koppelen aan groepsplannen (vervolg)

–      Efficiënt omgaan met groepsbesprekingen, datagesprekken en andere vormen van leerlingenoverleg (vervolg), middels opleiding.

ICT –      Werken met chromebooks in groep 6 t/m 8 (incl. afspraken maken m.b.t. werkwijze) m.b.t. Taal en rekenen.(vervolg)

–      Eigen vaardigheid m.b.t. ict verder ontwikkelen.

Boeiend onderwijs –      Integreren van instrumenten Boeiend onderwijs in de school middels uitwisseling (ook met andere scholen) en opdoen van nieuwe kennis.(vervolg).

–    Leren van elkaar, door bij elkaar te gaan kijken (vervolg).

Identiteit –      Inventariseren visie op identiteit; wat voor school willen we zijn, doen we wat we beloven etc.
School-klimaat –    Weerbaarheid “nieuwe stijl”; groep 3 t/m 8 verder implementeren.

–    Sociaal Veiligheidsbeleid (indien nodig) concretiseren.

Muziek –      Visie opstellen m.b.t. muziekonderwijs

–      Implementatieplan opstellen

 

 

In het komende schooljaar gaan leerkrachten o.a. cursussen volgen rondom de volgende onderwerpen:

 

 

–   Rekenen; Met sprongen vooruit

–   Verkorte IB-opleiding gericht op zorg en begeleiding.

–    “Losse” cursussen gericht op gedrag, autisme, hoogbegaafdheid etc.

–   Jaarlijkse BHV-training voor BHV-ers

–   Teamleden volgen ict-curussen gericht op gebruik chromebook etc.

 

Omgaan met kwaliteit (vanuit het team)

Enige jaren geleden zijn we op het Kompas gestart met het samenstellen van kwaliteitsgroepen. In deze groepen zitten leerkrachten uit onder, midden- en bovenbouw. Deze kwaliteitsgroepen bewaken de kwaliteit van de verschillende vakgebieden. Zo hebben we kwaliteitsgroepen voor gedrag (en omgaan met elkaar) taal, lezen, rekenen en wereldoriënterende vakken. Deze werkgroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar om afspraken en ontwikkelingen m.b.t. “hun vakgebied” met elkaar te bespreken, indien nodig bij te stellen of met nieuwe voorstellen richting het team te komen. Aan het begin van het schooljaar worden plannen opgesteld per vakgebied en aan het eind worden deze door elke kwaliteitsgroep geëvalueerd.