Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het zogenoemde jaarklassen­systeem. De kinderen zitten met leeftijds­genoten in een groep (groep 1 – 8). Binnen een ‘jaargroep’ maakt ieder kind zijn/ haar eigen ontwikkeling door.

 

Niet alle leerlingen hebben op elk vakgebied precies hetzelfde niveau.

De leerkracht speelt op die verschillen in door adaptief (aangepast/passend) onderwijs te geven. Leerlingen krijgen les m.b.v. een methode, maar er is ruimte voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben.

De methodes geven daarnaast extra oefenstof (herhalingsstof) en stof die wat moeilijker is (verrijkingsstof). De leerkracht kan zo het onderwijs aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

 

Naast het aansluiten op het hierboven beschreven verschil in onderwijsbehoeften, proberen de leerkrachten ook aan te sluiten op andere onderwijsbehoeften van leerlingen. De ene leerling heeft meer concreet materiaal nodig om te leren, de andere leerling leert beter wanneer hij of zij op de computer werkt, weer een andere leerling heeft een rustig plekje alleen in de klas nodig enz. De reken- en taalsoftware op de chromebooks bepaalt automatisch het niveau van de vervolgopdrachten. De leerkrachten proberen waar nodig in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit is één van de kenmerken van handelingsgericht werken.

 

In groep 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Deze werkwijze wordt verderop in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.

 

In de groepen 3 – 8 werken we met methodes. Daarbij proberen we zoveel als mogelijk aan te sluiten bij wat er in groep 1-2 aan lesboeken wordt gebruikt. De methodes geven een houvast aan de leerkracht en garanderen een goede opbouw van de leerstof.

De meeste methodes geven toetsen met een normering (becijfering), zodat de leerkracht kan zien of de leerling de stof beheerst en op welke onderdelen herhaling of extra uitleg nodig is. Als de toets goed gemaakt is, kan een leerling verrijkingsstof maken. Over de basisvaardigheden leest u verderop in dit hoofdstuk.

 

Organisatiemodel op onze school

Schoolorganisatie schooljaar 2019-2020

 

In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling op het Kompas niet stilgestaan. Ten einde onderwijs op maat te kunnen bieden, hebben wij ons gericht op verschillende aspecten van adaptief onderwijs, d.w.z. het onderwijs aanpassen aan de behoeften van de kinderen.

In dit kader hebben wij ons allereerst gericht op het klassenmanagement. Binnen alle groepen is het klassenmanagement gericht op de volgende zaken:

 

  1. Structuur

Om voorspelbaarheid in het gedrag van de leerkracht veilig te stellen vinden wij de volgende zaken belangrijk:

  1. De lesmomenten zijn zoveel mogelijk gestructureerd en in tijd begrensd.
  2. Het is voor de kinderen duidelijk wanneer de groepsleerkracht wel/niet aanspreekbaar is. Waar nodig markeren symbolen de momenten waarop de leerkracht niet gestoord mag worden (niet storen-ketting, instructietafel en stoplicht).
  3. Wij maken gebruik van hulprondes in een vaste volgorde als de leerlingen met de verwerking van de lesstof bezig zijn.

D.m.v. het rood-groene kaartje geven de kinderen aan of ze hulp nodig hebben. Het contact is nadrukkelijk niet bedoeld om instructie te geven. Binnen de voorspelbaarheid van de leerkracht passen we differentiatie toe op de volgende manier: de leerkracht maakt zijn/haar verwachtingen naar kinderen duidelijk met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit door het toepassen van tempo- en niveaudifferentiatie.

LIST-Lezen

Vanaf het schooljaar 2018-2019 starten we in alle groepen met een leesinterventieproject (LIST). LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerling niveau. Het doel hiervan is om van de leerlingen gemotiveerde en strategische lezers te maken. Er wordt hierbij voornamelijk ingezet op het leesbegrip en de leesbeleving van de leerling. Het plezier hebben in lezen staat hierbij voorop. Wanneer een kind namelijk plezier heeft in het lezen gaat de motivatie omhoog en zal het nog meer gaan lezen. Alle leerkrachten volgen dit tweejarig traject. Dit betekent dat de hele school een boost krijgt wat betreft lezen, we hopen dat de motivatie van de leerlingen omhoog gaat waardoor er plezier in lezen ontstaat en dit nog betere leesresultaten geeft.